top of page
bg2 (2).jpg

Funkcjonalności systemu i ważne adresy

Funkcje systemu Omega-PSIR i linki 

Widok Bazy Wiedzy opartej na systemie Omega

OTWARTOŚĆ W NAUCE

System umożliwia indeksowanie, udostępnianie publikacji i pozostałego dorobku naukowego instytucji i jej pracowników. Ma wbudowane repozytorium pełnotekstowe i danych badawczych. Zapewnia możliwość określania licencji, na jakiej powstały teksty i dane badawcze, oraz określenie poziomu dostępności lub okresowego zawieszenia dostępności (okres karencji). Dzięki synergii z modułem ewaluacji i oceny pracowniczej umożliwia efektywne tworzenie polityk otwartości.

WIDOCZNOŚĆ I ROZPOZNAWALNOŚĆ

Ewidencja
dorobku naukowego

Ewidencja działalności związanej z aktywnością naukową. Pozwala na gromadzenie w jednym systemie danych dotyczących: dorobku publikacyjnego, projektów, patentów, wdrożeń, aparatury badawczej, laboratoriów, prac dyplomowych, doktorskich, nagród, osiągnięć, działań popularyzujących naukę, członkostw w komisjach i i wielu innych. Umożliwia komunikację z innymi systemami oraz akwizycję danych z wielu źródeł – zarówno wewnętrznych (np. z systemu kadrowego i obsługi studentów, baz bibliograficznych), jak i baz światowych np. ORCiD, CrossRef, Scopus.

Repozytorium danych
badawczych

Umacnia wizerunek instytucji – umożliwia udostępnianie danych badawczych z domeny uczelni. Pozwala na tworzenie instytucjonalnego repozytorium danych badawczych zgodnego z wymogami NCN i Ministerstwa. Jest zgodny z 5-star Open Data i FAIR Data oraz integruje się z DataCite. Wspiera nadawanie DOI i Handle.net. Umożliwia łączenie rekordu danych badawczych z innymi rekordami w systemie np. projektami i pracownikami naukowymi.  

Budowa wizerunku instytucji

Buduje wizerunek uczelni w Polsce i na świecie. Prezentuje wyniki badań i potencjał badawczy. Gwarantuje widoczność w krajowych i światowych systemach zewnętrznych i wyszukiwarkach (np. OpenAIRE, ORCiD, Google Scholar). Pokazuje współpracę krajową i międzynarodową. Umożliwia wyszukiwanie ekspertów, zespołów badawczych. W ramach promowania Instytucji i jej współpracy z przemysłem Omega-PSIR pozwala rejestrować patenty, produkty, wdrożenia oraz efekty praktyczne, aparaturę badawcza (Infrastrukturę). 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ

Analityka i raportowanie

Zapewnia wgląd w kondycję badań realizowanych przez jednostkę, wspierając procesy zarządcze. Umożliwia efektywne raportowanie. Dzięki zgromadzeniu całości danych związanych z badaniami naukowymi i wzajemnym ich powiązaniu tworzy obraz całego procesu badawczego od wniosków projektowych przez projekty, efekty (takie jak publikacje czy patenty) po związane z nimi metryki. Moduł raportów i BI umożliwia zarówno tworzenie ogólnych i szczegółowych rutynowych zestawień takich jak raport oceny pracowniczej czy dorobku naukowego do awansu zawodowego i wydobycie cennej, istotnej zarządczo wiedzy ze zgromadzonych danych.

Organizacja procesów związanych z informacją o nauce

Usprawnia zarządzanie obiegiem informacji dotyczącym ewidencji dorobku, oświadczeń o  osiągnięciach naukowych, administracją projektami badawczymi i oceną pracowniczą.

Researchers at glance

Realizuje zadania związane z zarządzaniem informacją o nauce z uwzględnieniem ustawowych wymagań dot. ewaluacji jednostek naukowych. System monitoruje i aktualizuje dane istotne dla procesu (w tym punktację czasopism, listę wydawców). Zawiera moduł optymalizacji koszyka osiągnięć i udziałów. Komunikuje się z systemami PBN POL-On. Organizuje proces zbierania oświadczeń od pracowników naukowych. Na bieżąco aktualizuje punktację i reguły ministerialne.

bottom of page